KVBK prijs beste scriptie KIM uitgereikt

Op 3 februari 2006 is door het KVBK bestuurslid, de Kolonel-vlieger Theo ten Haaf, de KVBK Adelborstenprijs uitgereikt. Deze KVBK prijs wordt uitgereikt aan de schrijver, die in het kader van zijn opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), de beste scriptie geschreven heeft over een krijgswetenschappelijk onderwerp. De prijsuitreiking vond plaats bij de uitreiking van de Marine diploma’s aan de officieren die de wetenschappelijke beroepsopleiding aan het KIM met succes hebben afgerond. Een heuglijke dag, die voor geslaagden de start betekent van een hopelijk glanzende carrière binnen de Nederlandse defensie-organisatie in het algemeen, en het Commando Zeestrijdkrachten in het bijzonder.

Dit jaar viel de eer te beurt aan LTZ 2 Paul van der Eerden voor zijn werk vastgelegd in de scriptie getiteld ‘Proliferation Security Initiative’. Een scriptie die bij de eindbeoordeling van het KIM gewaardeerd is met het cijfer 8.

LTZ 2 Van der Eerden heeft een zeer gedegen studie geschreven ter afronding van het externe studiejaar internationaal recht, externe variant in de afstudeerrichting internationale veiligheidsstudies. De studie getuigt van diepgang en gedegenheid en is qua onderwerp absoluut actueel.

Korte weergave scriptie.
Scribent refereert aan de terroristische aanslagen in 2001, 2004 en 2005. Aanslagen die ten doel hadden de maatschappij te ontwrichten. Thans is de angst gerezen dat terroristen hiervoor zware wapens, inclusief massavernietigingswapens willen gebruiken. Om deze bedreiging tegen te gaan werd op 31 mei 2003 door President Bush het zogenaamde ‘Proliferation Security Initiative’ gelanceerd. Dit initiatief moet een antwoord geven voor het tegen gaan van de dreiging die uitgaat van het gebruik van massavernietigingswapens in combinatie met terrorisme.

In de scriptie van LTZ 2 van Eerden worden de internationaal rechtelijke aspecten van interdictie in het kader van PSI op zee onderzocht. Zeker gelet op de verwachting dat de verspreiding van massavernietigingswapens voor een groot deel over zee plaatsvindt. Staten vinden massavernietigingswapens en terrorisme belangrijke onderwerpen van zorg. Staten proberen deze zorgen via internationaal recht te controleren en aan banden te leggen. Daarbij blijkt dat de huidige VN Vredesraad resoluties onvoldoende basis bieden om op te treden in het kader van PSI op zee te rechtvaardigen zonder de toestemming van de vlaggenstaat van de schepen.

Vanuit het PSI wordt gestreefd naar de versterking van het internationale recht om zo de verspreiding van massavernietigingswapens tegen te gaan. Dit kan onder meer worden bereikt door het transport van massavernietigingswapens strafbaar te stellen. Alleen door de medewerking is de vlaggenstaat kan een schip worden gestopt, geboord en geïnspecteerd. 
Het PSI biedt echter toekomst gerichte mogelijkheden om te komen tot een verbod op massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen.

De KVBK feliciteert LTZ 2 Van der Eerden met zijn uitstekende scriptie en daarmee met de KVBK prijs! De prijs straalt breder af: niet alleen op de opleiding als geheel, maar ook op de de externe begeleiders en studiebegeleiders van betrokkene t.w.: Professor Soons, Mr. Van der Kruit en LTZ 2 OC Mr. Van Dijk. De bijbehorende considerans werd uitgereikt door de Hr Bon, universitair hoofddocent en waarnemend Hoofd Kennissectie Integrale Veiligheidsstudies van het KIM. LTZ 2 Van der Eerden is verzocht om een abstract van de scriptie als artikel aan redactie van de Militaire Spectator voor publicatie te doen toekomen.